loader image

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ที่ตั้งและอาณาเขต
โรงเรียนอรัญประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 21720 ที่ตั้งอำเภออรัญประเทศอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้วมีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตาพระยา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคลองหาด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร
เนื้อที่ของโรงเรียน 103 ไร่ งาน 15 ตารางวา
ที่อยู่: เลขที่ 1  ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์: 037 231 135

คติพจน์โรงเรียน
   วิทยา นาม นรสฺย รูปมธิกํ หมายความว่า วิชาเป็นความงามยิ่งของคน

อักษรย่อโรงเรียน อ.ร.

สีประจำโรงเรียน สีเขียว และ สีชมพู 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแคฝรั่ง ซึ่งออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์การสอบปลายปี
เพลงมาร์ชโรงเรียนอรัญประเทศ 

https://www.youtube.com/watch?v=hGCz_LIqRI0

 

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 • ส่วนบน เป็นรูปชฎาครอบเลข ๕ มีรัศมีอยู่ด้านบนของชฎา ( เลข ๕
  หมายถึง เดิม ร.ร. อรัญประเทศ

  ชื่อโรงเรียน ปจ. ๕ คือโรงเรียนมัธยมอันดับที่ 5 ของโรงเรียนปราจีนบุรี )
 • ส่วนกลาง เป็นอักษร อร. อยู่ในวงกลม ซึ่งหมายถึง อรัญประเทศ
  ที่เป็นชื่อของโรงเรียนในปัจจุบัน

 • ส่วนล่าง คือ ปรัชญาของโรงเรียนที่เป็นภาษาบาลี เป็นแถบโค้ง
  ใต้ตัวอักษร อ.ร.