loader image

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอรัญประเทศ

       โรงเรียนอรัญประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 เดิมสังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล แผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำอำเภอประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. – ม. ) ในครั้งแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนศรีอรัญโญทัยเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ภายหลังเมื่อได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมวิสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (บริเวณโรงเรียนศรีอรัญโญทัย) จึงย้ายไปเรียนที่อาคารหลังใหม่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
      ในปีงบประมาณ 2500 กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ 6,500,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่(ซึ่งย้ายจากโรงเรียนศรีอรัญโญทัยมาอยู่บริเวณโรงเรียนอรัญประเทศในปัจจุบัน) ประกอบด้วยอาคารเรียน หลัง คือ อาคาร และอาคาร ในปัจจุบัน หอประชุมและโรงอาหาร หลัง บ้านพักครู หลัง บ้านพักภารโรง หลัง การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2501 และ ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในวันที่ 11 ธันวาคม 2501
       ในปี พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมวิสามัญศึกษาให้เข้ามาอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท(คมช. รุ่นที่ 3) โดยความช่วยเหลือขององค์การยูนิเซฟและได้จัดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรมทั่วไป คหกรรมศิลป์ ดนตรีไทย งบประมาณค่าก่อสร้างโรงฝึกงานอีก 1 หลังต่างๆของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับซึ่งทำให้ปีการศึกษา 2516 ได้เปิดการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น

       ปีงบประมาณ 2529 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างหอประชุมมาตรฐาน 005/27 1 หลัง 2,000,000 บาท และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณสร้างหอประชุม ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง แบบ 6 ที่ / 27 90,000 บาท ถังน้ำ คสล.9/9 1 ถัง 113,600 บาท และถมบริเวณ 25,000 บาท 
       ปีงบประมาณ 2530 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ 204/27 1 หลัง ราคา 1,560,000 บาท 
       ปีงบประมาณ 2530 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลัง ราคา 1,560,000 บาท 
       ปีงบประมาณ 2531 2534 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 3,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2533 2534 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 7,040,000 บาท
       ปีงบประมาณ
2538 2539 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 424 ล จำนวน 15,000,000 บาท
       ปีงบประมาณ
2542 ได้งบเงินกู้ธนาคารโลก ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง เป็นเงิน 820,800 บาท     
       ปีงบประมาณ 2542 ได้งบเงินมิยาซาวาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร/หอประชุม จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 344,000 บาท 
       ปีงบประมาณ 2545 ได้งบโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระยะที่ 1 (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) ก่อสร้างติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 2,885,000 บาท