วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอรัญประเทศประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ