วันที่ 4 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอรัญประเทศรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)