วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอรัญประเทศเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบาย
การตรวจเฉพาะด้าน (Agenda Based) เรื่อง เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ