วันที่ 8 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอรัญประเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
เพื่อการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1