วันที่ 20 -22 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ร่วมกับโรงเรียนอรัญประเทศ จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอรัญประเทศ