วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศร่วมทำพิธีประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ธรรมาธิบาลในสถานศึกษา