ประกาศจากโรงเรียนอรัญประเทศ

เรื่อง การรับเอกสาร ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และ ปพ.2 ใบประกาศนียบัตร (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา) เรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ใน จ.สระแก้ว ปัจจุบัน อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โรงเรียนจึงได้เลื่อนการรับเอกสาร ปพ.1 และปพ.2 ฉบับจริงออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการการรับเอกสารดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียนอรัญประเทศ เพจ facebook ชื่อ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอรัญประเทศ ไลน์ครูที่ปรึกษา และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนี้โรงเรียนจะดำเนินการสแกนไฟล์ ปพ.1 เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ก่อน โดยนักเรียนสามารถติดต่อขอรับไฟล์ทางกลุ่มไลน์ครูที่ปรึกษาของนักเรียนในแต่ละห้องได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากนักเรียนคนใดมีความจำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาฉบับจริง ให้นำเอกสารที่แสดงความจำเป็นมาติดต่อขอรับได้ที่ห้องทะเบียน หรือติดต่อ โทร. 081-8803526 , 086-9839785 , 086-0641204 , 082-9673196