Available courses

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานหรือซูโดโค้ด  ประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
กฎเกณฑ์ของภาษาซี  โครงสร้างภาษาซี การกำหนดชนิดของตัวแปรแบบต่างๆ
ตัวดำเนินการสัมพันธ์ ตัวดำเนินการทางตรรกะ 
ลำดับในการดำเนินการ 
การจัดรูปแบบในการรับและการแสดงผลข้อมูล การควบคุมโปรแกรม 
การใช้คำสั่ง if , if – else , if – else if , switch , for ,while , do – while  
ฟังก์ชันในภาษาซี  แถวลำดับ ตัวชี้  สามารถใช้ภาษาซีวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ 
และนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกมีคุณธรรม